შ.პ.ს. « ილია » ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქ.საგარეჯოს საზოგადოებრივი კოლეჯი

სასწავლო პროცესი

 

შინაგანაწესი

ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი

ეთიკისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის კოდექსი

სასწავლო კალენდარი

სასწავლო კალენდარი

პროგრამები

ბუღალტრის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ოფისის მენეჯერის (მდივან–რეფერენტი) მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

ბუღალტერ–ტექნიკოსის მოდულური პროგრამა

ბუღალტრის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსები

ბიზნეისის სამართალი

ბუღალტრული-აღრიცხვის-საფუძვლები

ეკონომიკის საფუძვლები

კომპიუტერის გამოყენება და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა

მათემატიკა

პროფესიული ეთიკა და ფსიქოლოგია

საგადასახადო საქმე

ინგლისური

ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პრინციპები

სასწავლო პრაქტიკა

საწარმოო პრაქტიკა

თვითშეფასების წლიური ანგარიში